Avís legal

Són titularitat de l’AMPA de l’escola de la Concepció (en endavant AMPA) els drets de propietat intel·lectual i industrial del web escolaconcepcio.com, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon en exclusiva a l’AMPA l’exercici dels drets de difusió en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts, o d’altres que s’hi puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització de l’AMPA, sense perjudici dels límits que estableix el reial decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.

Reserva de drets: L’AMPA explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D’acord amb el previst a l’article 32 del test refós de la llei de propietat intel·lectual, l’AMPA s’oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les publicacions de l’AMPA en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa de l’AMPA.

Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l’usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

  • La presentació d’una pàgina del web escolaconcepcio.com o qualsevol contingut d’aquesta pàgina en una finestra que no pertany a l’AMPA per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent-hi framing, inline linking, etc.
  • Una extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a l’AMPA conforme a les disposicions vigents.
  • L’ús comercial dels continguts del lloc web escolaconcepcio.com
  • L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de l’AMPA, sense el coneixement i l’autorització corresponent.
  • L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de l’AMPA, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.

L’usuari podrà visualitzar els continguts d’aquest web, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.