Consell Escolar

El Consell Escolar és un òrgan de participació on es troba representada tota la comunitat educativa i on es prenen decisions de gran importància per al funcionament del centre.

Competències

A tall d’exemple i entre moltes altres, és competència del Consell Escolar :

 • Elaborar informes, a petició de l’administració competent, sobre el funcionament del centre.
 • Aprovar el reglament de règim intern del centre.
 • Proposar mesures que afavoreixin la convivència i la igualtat entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.
 • Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar perquè s’atenguin a la llei vigent.
 • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de l’avaluació del centre que faci l’administració educativa.
 • Participar en la selecció del director del centre en els termes que estableix aquesta llei. Ser informat del nomenament i cessament dels altres membres de l’equip directiu.

Composició

El Consell Escolar està format per:

 • El director/a (que n’és el president/a)
 • El/la cap d’estudis
 • El/la secretari/ària (amb veu i sense vot)
 • Un/una representant de l’Ajuntament
 • Un/una representant del PAS (personal d’administració i serveis)
 • Un/una representant de l’AMPA
 • Cinc mestres elegits pel claustre
 • Cinc pares o mares escollides del cens de pares i mares

Reunions

El Consell Escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el seu president o ho sol•licita almenys un terç dels seus membres.

Eleccions

La renovació de membres és parcial. Cada dos anys es renova la meitat del sector famílies i del sector mestres, que tenen la condició de membre electe durant 4 anys.
Tots els pares i les mares, així com els tutors legals de l’alumnat matriculat al centre, poden presentar-se com a candidats o candidates i poden votar.

Els pares que ens representen actualment són:

 • Elena Esteban
 • Daniel Berdala
 • Pere Gummà
 • David Selvas
 • I en representació de l’AMPA, la seva presidenta Mireia Trias

Trobareu informació més detallada sobre les competències i funcionament del Consell Escolar a la web de la FAPAC

 http://www.fapac.cat/wiki/Consell-Escolar-de-Centre