Anar al contingut →

Passa’m

Projecte de reutilització i socialització de llibres de text i de lectura

1. EN QUÈ ES BASA AQUEST PROJECTE?

És un pla per aprofitar i reutilitzar els llibres de text.

2. QUÈ ES VOL ACONSEGUIR AMB AQUEST PROJECTE?

En primer lloc, un OBJECTIU PEDAGÒGIC en què estem implicats pares, mestres i alumnes: la feina comuna de conservar i fer conservar, amb respecte i solidaritat, un material que deixa de ser d’ús particular i passa a ser d’ús comunitari, a més de la sensibilització sobre la preservació del medi ambient. En segon lloc, un OBJECTIU D’ESTALVI ECONÒMIC FAMILIAR: mitjançant una quota anual ajustada, les famílies ens estalviem la despesa de comprar un lot de llibres cada any.

3. ES RECICLEN TOTS ELS LLIBRES?

En funció del curs es poden reutilitzar més o menys llibres. A Educació Infantil no se’n recicla cap, perquè tot és material fungible. Al primer Cicle de Primària, es reciclen els llibres de música i lectura. Finalment, a partir de 3r, es pot reciclar tot el lot de llibres de text (exceptuant els llibres de fitxes i l’agenda, que són fungibles i els ha d’assumir cada família).

4. QUI HO GESTIONA?

Hi ha una COMISSIÓ DE RECICLATGE formada per pares i mares que, amb l’ajuda dels mestres i dels alumnes, fan que el projecte tiri endavant.

5. QUI HO PAGARÀ?

Ho paguem entre totes les famílies acollides al projecte, amb una quota anual per a tots els cursos, de P3 fins a 6è.

6. PER QUÈ PAGAR TAMBÉ A EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL?

Aquest projecte abasta la vida escolar del nen i, per tant, es divideix en 9 anualitats que, d’altra banda, permeten repartir més la despesa familiar per aquest concepte.

7. REALMENT SURT A COMPTE?

Les 9 anualitats que paga un nen des de P3 fins a 6è no superen l’import d’un lot de llibres d’un sol curs de cicle mitjà o superior.

8. QUANT COSTA?

La quota es calcula perquè el sistema pugui autofinançar-se, però pot estar subjecte d’un any a un altre a variacions en funció de l’increment dels preus de les editorials, dels llibres que s’hagin de substituir-se, etc.

9. QUAN I COM ES PAGARÀ?

Les famílies que participen en el projecte paguen la quota a principi de curs, al mes d’octubre.
Si teniu domiciliats la resta de rebuts de l’escola,  la quota s’integra en el rebut d’octubre. Si no és així, caldrà que porteu el justificant d’haver ingressat la quota en el següent compte corrent de l’AMPA: 2013-0466-71-0200576665.

10. QUÈ FAIG SI SÓC ALUMNE NOU I VULL PARTICIPAR?

Si comences a P3 hauràs de pagar la quota com la resta d’alumnes. Si t’incorpores al centre a partir de qualsevol curs diferent de P3, hauràs de pagar la quota anual d’aquell curs més la “quota solidària”  de l’import fixat com a quota d’aquell curs multiplicada pels cursos que no has estat al centre.

11. QUÈ FAIG SI SÓC ALUMNE DEL CENTRE I  VULL INCORPORAR-ME EN EL PROJECTE?

Hauràs de pagar les quotes que s’hagin passat des del curs 2004-2005, curs en el qual es va endegar el projecte, tenint en compte lel curs que vas entrar a P3.

12. COM PUC COL·LABORAR EN EL PROJECTE?

Si ets alumne, tenint cura del material socialitzat i retornant-lo a final de curs. Si ets pare/mare, procurant controlar l’estat dels llibres i col·laborant com a voluntari en les funcions de la comissió.

13. I SI ES FAN MALBÉ ELS LLIBRES?

En cas d’ENVELLIMENT NATURAL, el llibre serà substituït per l’AMPA. En cas de PÈRDUA O MAL ÚS EVIDENT, s’estudiarà cada cas concret i la manera de solucionar-lo.

14. I SI CAL CANVIAR UN LLIBRE D’UN ANY PER A L’ALTRE?

L’AMPA s’encarrega de la substitució.

GESTIÓ

Tots els exemplars dels llibres socialitzats són propietat de l’AMPA. La Comissió de Reciclatge és l’encarregada de gestionar aquest recurs.
La Comissió de seguiment i gestió de Reutilització està formada per pares/mares voluntaris, un dels delegats de cada curs des de P3 fins a 6é, un representant de la junta de l’AMPA, un representant del Claustre de mestres, el president del Consell Escolar o persona en qui delegui i el secretari del centre docent.
Les funcions d’aquesta Comissió són:

  • Recollida, revisió i manteniment dels llibres a final de curs.
  • Determinació, segons l’estat dels exemplars, de les reposicions que cal fer.
  • Distribució dels llibres a l’inici del curs.
  • Solució de les possibles incidències.

La Comissió es reunirà regularment per prendre les decisions que siguin necessàries per al correcte funcionament del projecte.
Per a la tasca de revisió de llibres a final de curs es demanarà la col·laboració de delegats i pares voluntaris, així com per folrar els llibres nous o aquells que tinguin la coberta molt malmesa.
Els títols tindran una vigència mínima de quatre anys, a partir dels quals podran ser substituïts per uns altres si el Claustre ho considera convenient. Els llibres de lectura podran ser substituïts cada dos anys si es considera necessari. Es procurarà fer aquestes substitucions de manera esglaonada per tal que puguin ser assumides amb el fons disponible obtingut mitjançant la quota de manteniment de llibres.
L’actual nombre de llibres a socialitzar podrà ser ampliat o modificat sempre de comú acord entre el claustre i l’AMPA, amb el doble objectiu d’assolir el màxim d’estalvi econòmic per a les famílies i aprofundir en el respecte per les persones i les coses, de manera que no es vegi minvada la qualitat educativa de l’escola.

NORMATIVA D’ÚS

Tots els llibres reutilitzats aniran folrats amb una funda protectora facilitada per l’AMPA, amb una etiqueta on s’indicaran la matèria i el curs i una altra on s’indicaran el nom del nen i el curs que ha tingut aquell llibre a fi de personalitzar-lo.
Cada alumne tindrà dret a un exemplar de cadascun dels llibres susceptible de ser reutilitzat del seu curs. La Comissió sap quants llibres lliura cada curs i quants li han de se retornats a l’acabament.
Si quan es lliurin els llibres a principi de curs i malgrat els controls de revisió, s’observa alguna anomalia en un llibre, cal que us poseu en contacte amb la Comissió per resoldre la incidència.
L’alumne serà responsable de tenir cura dels exemplars que li toquin en préstec i procurarà mantenir-los fins a final de curs en el millor estat possible. En cas que es malmeti algun folre, l’alumne haurà de reposar-lo. Les famílies ajudaran a conscienciar els nens en aquest sentit.
En cas de pèrdua o mal ús evident de l’exemplar, la Comissió estudiarà cada cas concret i solucionarà la incidència amb la família. En cas extrem es podria retirar a l’alumne del projecte. La reposició dels exemplars malmesos per envelliment natural anirà a càrrec del fons recaptat mitjançant la quota anual de manteniment.
Els llibres inclosos en el projecte es quedaran a l’escola a final de curs; si no es tornessin, es considerarà com una pèrdua dels exemplars i la família els abonarà en la quota anual.

QUOTES

Cada alumne de P3 a 6é abonarà una quota de manteniment anual (es cobrarà amb el rebut del mes de juny) que dóna dret a disposar anualment d’un exemplar de cadascun del llibres socialitzats del seu curs.
La quota ha de permetre la renovació anual dels llibres deteriorats, la possible substitució d’algun títol a criteri dels mestres i la compra de material (fundes, etiquetes, etc.).
Les famílies amb 3 o més fills a l’escola pagaran una quota inferior.
Les famílies que s’incorporin a l’escola més enllà del mes de setembre hauran d’abonar la quota anual establerta per aquell curs si ho fan a Educació Infantil, o una “quota solidària” de 45 € si ho fan a qualsevol curs de Primària (el mes de juny pagaran la quota establerta l’any que arribin al centre). La quota no es retornarà en el cas que algun alumne deixi l’escola.
La quota pot ser susceptible de variacions anuals en el cas que s’incorporin nous títols al projecte i en funció de les possibles variacions dels preus del sector editorial.
En el cas que un canvi de Pla d’Estudi obligués a fer una renovació substancial dels títols, les quotes s’haurien de reestructurar convenientment.

 

Vols formar part de la Comissió de Reciclatge?

Si vols formar part de la Comissió de reciclatge de llibres posa’t en contacte amb: Andrea Condeza Ferreira]

 

Cookies

Aquest web utilitza "cookies" per millorar l'experiència de navegació i per recopilar dades estadístiques únicament. Si segueixes navegant entendrem que ho acceptes. Per a més informació, llegeix la nostra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies