El projecte

El projecte de música és un eix vertebrador dels ensenyaments-aprenentatges, apropant als nens i nenes de primària a la sensibilitat musical. És una eina que ajuda a desenvolupar valors com la solidaritat, la diversitat i la cooperació a l’àmbit escolar que són alguns dels objectius del Projecte Educatiu de Centre que desenvolupa l’escola pública CEIP Escola de la Concepció de Barcelona.

El projecte es concreta actualment en 4 Big Bands, corresponent cadascuna d’elles a un grup classe (3er, 4t, 5è i 6è de primària). Així, 100 nens i nenes, a través de l’aprenentatge del seu instrument musical i de la formació musical de la Big Band, aprenen que tots som diferents, que les diferències poden ser interessants i s’han de respectar, que poden aprendre dels companys i que cooperar amb els companys és millor que competir.

Es vol potenciar la capacitat que tenen les big bands de l’Escola de mostrar-se com a formacions musicals, tenint com a referent els grups que els apadrinen, però mostrant el seu caràcter especial, donat que el seu objectiu principal no és fer “bona música”, sinó aconseguir fer i gaudir la música a partir del treball individual i en equip.

El fer actuacions fora de l’àmbit escolar permet als nens entendre i gaudir del treball que estan duent a terme, alhora que els permet introduir-se en l’activitat cultural de la ciutat i començar a entendre aquesta no només com un espai d’ocupació comuna, sinó també com un espai de convivència i d’intercanvi.

Les big bands de l’escola actuen des de fa uns anys en els Jocs Florals de l’Eixample, així com en la festa major de l’Eixample i en d’altres actes d’associacions i entitats de la ciutat.

Projecte docent i objectius


1. Projecte docent

a) Oferta formativa

La oferta formativa del Projecte de Música es concreta en la inclusió, dins l’horari lectiu dels alumnes, de l’estudi d’un instrument i la formació instrumental de grup en una Big band.

L’aprenentatge de de l’instrument es realitza en petits grups d’entre 2 i 4 alumnes. Les agrupacions de Big Band, coincideixen amb el grup-classe de cada cicle.

L’escola compta amb quatre Big Bands, una per cada curs, de tercer a sisè.

Els instruments que s’imparteixen son: flauta, clarinet, saxo, trompeta, trombó de vares, piano, bateria, percussió, guitarra elèctrica i baix elèctric.

Les ràtios horàries dels alumnes són les següents:

Cicle MitjàCicle Superior
1 sessió d’1 hora d’instrument2 sessions de ¾ d’hora d’instrument
2 sessions de ¾ d’hora de Big Band
2 sessions d’1 hora de Big Band

b) Criteri de selecció d’instruments

2on trimestre

Durant l’últim curs de cicle inicial i dins de l’horari lectiu, els alumnes assisteixen a un “tastet d’instruments” on els alumnes de quart mostren els diferents instruments de la Big Band per tal que puguin tenir un primer contacte i comencin a fer-se una idea de quin instrument els agradaria tocar

3er trimestre

Els alumnes assisteixen a una classe de cada instrument en grups reduïts, per tal de que el professor faci una primera avaluació que servirà per orientar en la selecció de quin és l’instrument més adequat en cada cas.

A final de curs, els alumnes omplen una butlleta on escullen tres opcions d’instrument. Després, les responsables de l’assignatura de Llenguatge musical, realitzen una distribució definitiva tenint en compte l’avaluació de les capacitats i interessos de cada alumne i les necessitats de cada agrupació.

2. Objectius

El nostre objectiu en aquest projecte es basa principalment en la voluntat de contribuir en la tasca socioeducativa que es realitza en el CEIP de la Concepció, creant un espai de treball i experimentació a través de la Música.

Dos dels pilars bàsics de l’educació són aprendre a ser, és a dir, la capacitat de desenvolupar-se personalment, i aprendre a viure junts, que és la base per a la cohesió social. Creiem que l’educació musical té una importància cabdal en aquests dos pilars en tant que fa possible la integració en la societat, conèixer i respectar la diferència i promoure noves formes d’expressió i de comunicació.

a) Objectius Generals

Contribuir en la formació integral dels alumnes potenciant el seu desenvolupament motriu, intel·lectual, emocional, afectiu, social, artístic i estètic.

 • Fomentar el gaudi per la música com a mitjà d’expressió i comunicació.
 • Facilitar l’intercanvi de vivències amb els companys i enriquir les relacions afectives del grup, fomentant la responsabilitat de cadascú dins el col·lectiu.
 • Contribuir en la formació d’un esperit crític envers les diferents manifestacions musicals i envers un mateix.
 • Contribuir a que totes les persones siguin sensibles entre elles, es respectin i respectin el seu entorn.
 • Adequar l’oferta formativa als diferents interessos, capacitats, necessitats i ritmes d’aprenentatge de cada un dels alumnes.
b) Objectius Específics

Aprendre la tècnica bàsica d’un instrument i adquirir els coneixements musicals bàsics per a poder gaudir de la música en la seva pràctica individual i de grup.

 • Educar l’oïda, la veu i la sensibilitat musical.
 • Assimilar els continguts del programa (musicals, vocals i instrumentals) per a poder utilitzar-los amb autonomia a l’hora de llegir i interpretar el repertori bàsic.
 • Adquirir uns bons hàbits de treball que afavoreixin l’aprenentatge musical tant a nivell individual com de grup: rigor en el treball, constància, capacitat de concentració, respecte per les interpretacions dels altres i d’un mateix, prendre consciència de la importància del treball individual per a la interpretació col·lectiva…
 • Potenciar la pràctica instrumental en grup i la seva interpretació en públic.
 • Desenvolupar aquelles estratègies i metodologies que facin possible l’atenció a la diversitat d’interessos, ritmes, capacitats i motivacions de l’alumnat, a fi que tots puguin desenvolupar les seves capacitats d’expressió, creativitat i imaginació de manera personal.
 • Adequar els diferents repertoris a la realitat de cada grup i individu, en funció de l’edat, el nivell, agrupació, instruments, grau de dificultat, capacitats…